Договори про співпрацю

Договір про співпрацю між Криворiзьким нацiональним унiверситетом та
ТОВ "
Криворіжтранс"

Предметом цього договору є
... проведення нayкoвих дослiджень із тематики, спрямованої на пiдвищення ефективностi дiяльностi ТОВ "Криворіжтранс" у сферi пасажирських перевезень, GРS-моніторингу та експлуагацiї транспортних засобiв

Договір про співпрацю між Криворiзьким нацiональним унiверситетом та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова

Предметом цього договору є
... спiвпраця сторін, а саме професорсько-викладацького складу кафедри "Автомобiльного транспорту" КНУ та кафедри "Транспортнi системи та логiстика" ХНУ у межах визначеної законодавством України компетенцii з метою пiдвищення якостi ocвітнix послуг за рахунок проведення консультацiй, ceмiнapiв, "круглих столiв" i вироблення практичних рекомендацiй в областi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкаuiї наукових i педагогiчних кадрiв договiрних стopiн, проведення спiльних наукових дослiджень у сферi автомобiльного транспорту, транспортних систем та логiстики

Договір про співпрацю між Криворiзьким нацiональним унiверситетом та Центральноукраїнським національним технічним університетом

Предметом цього договору є
... спiвробiтництво у справi пiдвищення рiвня наукових дослiджень та рiвня якостi надання ocвітнix послуг, формування та методичне забезпечення нових ocвітнix напрямкiв, обмiн досвiдом та пiдвишення кваліфікації науково-педагогiчних кадрiв;
сприяння студентам у реалiзацii прав академiчноi мобiльностi, забезпечення
умов для розвитку iндивiдуальних творчих здiбностей та оволодiння практичними умiннями i навичками науковоi, дослiдноi та винахiдницькоi дiяльностi;
с пiвробiтництво в галузi удосконалення наукового супроводу та методичного забезпечення навчального процесу, впровадженню новітніх свiтових стандартiв освiти

Договір про співпрацю між Криворiзьким нацiональним унiверситетом та ТОВ "Монiторинг Джи Пi Ес"

Предметом цього договору є
... пiдвищення рiвня пiдготовки студентiв транспортного факультету, здiйснення пiдвищення квалiфiкації (стажування) науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв, наукових дослiджень та запровадження у навчальний прочес надбань передової педагогiчної науки, форм, методiв та засобiв навчання, досягнень iнновацiйних технологiй, ознайомлення з науково-технiчною лiтературою, пiдвищення ефективностi дiяльностi виробництва, а також подальшого розвитку творчого спiвробiтництва працiвникiв науки та промисловостi

Договір про співпрацю між Криворiзьким нацiональним унiверситетом та
ФОП Приймак А.П. "
Мурашина логістика"

Предметом цього договору є
... надання безкоштовного доступу протягом навчального перiоду до веб-сервiсу "Мурашина логістика" студентам якi навчаються на спецiальностях "Автомобiльний транспорт",
"Транспортнi технологiї (автомобiльний транспорт)"

Договір «Про співпрацю в підвищенні ефективності експлуатації техніки БЕЛАЗ і підготовки професійних
кадрів в Україні»

№ 600-01228 від 04.05.2016р.

Відповідно до цього Договору Криворізький університет і кафедра автомобільного транспорту забезпечують:

якісну теоретичну й практичну підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації фахівців підприємств експлуатуючих техніку «БЕЛАЗ» в Україні, відповідно до погоджених навчальних планів і програмами, вимогами кваліфікаційних характеристик по експлуатації, обслуговуванні й ремонту кар'єрної техніки «БЕЛАЗ»;


організацію курсових, дипломних і науково-дослідних робіт для фахівців і студентів по напрямках і тематиці погодженій Підприємством для підприємств-споживачів і самого Підприємства;


погоджені наукові дослідження з підвищення ефективності експлуатації, обслуговування й ремонту; аналізу надійності вузлів і систем; проведення дослідницьких робіт і визначення трудомісткості й часу виконання операцій технічного обслуговування, ремонту й діагностування основних вузлів кар'єрної техніки «БЕЛАЗ» на підприємствах України; аналіз її техніко-економічних показників.

Договір про співпрацю між Криворiзьким технічним унiверситетом та "Автодизель" Публiчного акціонерного товариства "Криворіжіндустрбуд"

Предметом цього договору є
... забезпечення якiсної теоретичної та практичної пiдготовки, перепiдготовки й пiдвишення квалiфiкацii спецiалiстiв із вищою освiтою згiдно з навчальними планами та вимогами квалiфiкацiйних характеристик фахiвцiв, враховуючи замовлення "Автодизель" ПАТ "Криворiжiндустрбуд"; виконання курсових i дипломних робiт із напрямiв i тематики, погоджених із фахiвцями підприємства

Договір про співпрацю між Криворiзьким технічним унiверситетом та ТОВ "Екоспецтранс"

Предметом цього договору є
... підвищення рiвня пiдготовки та перепiдготовки фахiвцiв з експлуатацii, обслуювування i ремонтy пiдйомно-транспортної, дорожної, будiвельної, мелiоративної техніки для підприємств Криворiзькою регiону, а також подальшого розвитку творчого спiвробiтництва

Договір «Про співпрацю в підвищенні ефективності експлуатації техніки БЕЛАЗ і підготовки професійних кадрів в Україні»

№ 600-10242 від 20.01.2011р.

Відповідно до цього Договору Криворізький університет і кафедра автомобільного транспорту забезпечують:

якісну теоретичну й практичну підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації фахівців підприємств, які експлуатують техніку «БЕЛАЗ» в Україні, відповідно до погоджених навчальних планів і програм, вимогам кваліфікаційних характеристик по експлуатації, обслуговуванню, діагностуванню й ремонту кар'єрної техніки «БЕЛАЗ»;

організацію курсових, дипломних і науково-дослідних робіт для фахівців і студентів по напрямках і тематиці погодженій Підприємством «БЕЛАЗ» для підприємств-споживачів і самого Підприємства;

погоджені наукові дослідження з тематики, спрямованої на підвищення ефективності експлуатації, обслуговування й ремонту автотранспортної кар'єрної техніки «БЕЛАЗ» на підприємствах України.